คะแนนการตรวจสอบร้านอาหารในจังหวัดลาริเมอร์

ในช่วงระยะเวลา 15-21 มีนาคม 2024 นั้น องค์กรด้านสาธารณสุขของจังหวัดลาริเมอร์ได้ทำการตรวจสอบร้านอาหารและบริการอาหารทั่วไปทั่วจังหวัด โดยใช้ระบบคะแนนเพื่อประเมินระดับความเสี่ยง

คะแนนการตรวจสอบมีดังนี้:

– ผ่าน: สถานประกอบการดำเนินการอย่างมีเกณฑ์มาตรฐานของความปลอดภัยทางอาหาร อย่างไรก็ตามยังอาจมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบบางส่วน
– จำเป็นต้องตรวจสอบอีกครั้ง: พบการฝ่าฝืนกฎระเบียบทางอาหาร และสถานประกอบการมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าปกติเนื่องจากฝ่าฝืนกฎระเบียบ

ตามรายงานการตรวจสอบ ร้านอาหารในพื้นที่ต่างๆ ได้รับการตรวจสอบและได้รับคะแนนดังนี้:
– ร้าน Boot Grill ที่อยู่ที่ 4164 Clydesdale Parkway: ต้องการตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากพบการฝ่าฝืนกฎระเบียบทางอาหาร
– ร้าน Buffalo Wild Wings ที่อยู่ที่ 1505 Rocky Mountain Ave: ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมดา
– ร้าน Henry’s Pub ที่อยู่ที่ 234 E. Fourth St: ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมดา
– ร้าน Loveland Comet Chicken ที่อยู่ที่ 129 E. Fifth St: ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมดา
– ร้านอาหาร Meals on Wheels ที่อยู่ที่ 437 N. Garfield Ave: ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมดา
– โรงภาพยนตร์ Metrolux ที่อยู่ที่ 6085 Sky Pond Drive: ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมดา
– ร้าน Peace, Love and Little Donuts ที่อยู่ที่ 3525 Mountain Lion Drive: ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมดา
– ร้าน Santiago’s Mexican Restaurant ที่อยู่ที่ 1485 E. Eisenhower Blvd: ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมดา
– ร้าน Taste of Philly ที่อยู่ที่ 1139 Eagle Drive: ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมดา
– ร้าน Thunder Mountain Hooters ที่อยู่ที่ 4230 Byrd Drive: ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมดา

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบร้านขายอาหารและร้านอาหารอื่น ๆ ในพื้นที่อื่นของจังหวัดลาริเมอร์ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและได้รับคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าร้านอาหารนี้ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของคุณ

ส่วนคำถามที่พบบ่อย โดยอิงจากหัวข้อหลักและข้อมูลที่นำเสนอในบทความ

คำจำกัดความสำคัญ:
– องค์กรด้านสาธารณสุข: หมายถึงองค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องสาธารณสุขให้แก่ประชาชน
– คะแนนการตรวจสอบ: คะแนนที่ให้ในการประเมินระดับความเสี่ยงของสถานประกอบการ โดยจะมีคะแนนผ่านหรือจำเป็นต้องตรวจสอบอีกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย:
1. วันที่ทำการตรวจสอบคือเมื่อไหร่หรือช่วงเวลาใด?
2. องค์กรด้านสาธารณสุขของจังหวัดลาริเมอร์ทำการตรวจสอบร้านอะไรบ้าง?
3. คะแนนการตรวจสอบมีความหมายอย่างไร?
4. แต่ละร้านอาหารได้รับคะแนนอะไรและคำแนะนำอย่างไร?

คำแนะนำเพิ่มเติม:
– เพื่อดูคำถามและคำตอบเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ขององค์กรด้านสาธารณสุขของจังหวัดลาริเมอร์
– สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับคะแนนผ่าน เยี่ยมชม เว็บไซต์รายงานการตรวจสอบร้านอาหารของจังหวัดลาริเมอร์